Lotsen

Bli den viktigaste vuxna på lägret – bli lots!

Lotsverktyget

Lotsen på Roihu

Roihus lägerlots håller ögon och öron öppna och snappar upp stämningarna. Lotsen utmanar andra att tänka efter. Lotsen är på plats för lägerdeltagarnas skull och är lägerdeltagarens närmaste vuxna person. Lotsen får uppleva Roihu ur lägerdeltagarens perspektiv!

På Roihu är lägerlotsarna erfarna vuxna ledare som vanligen fungerar aktivt i den egna kåren, och således fungerar som ett stöd i fostran. Lotsen möjliggör för den egna åldersgruppen en bra och fostrande lägerupplevelse. I lägerkåren har varje åldersgrupp en egen lots. Lägerlotsuppdraget är ett heltidsuppdrag under lägret.

Roihus uppgift är att erbjuda en modell för lotsning och att stärka lotsarnas kunnande i kårerna. Det erbjuds utbildning för såväl nya lotsar som även för redan fungerande lotsar. Du kan bl.a. bekanta dig med det finskspråkiga utbildningspaketet som lägerorganisationen samlat ihop. Tyvärr är paketet inte översatt till svenska eftersom en stor del av materialet består av videohälsningar och videoföreläsningar. Roihus lotsar bildar ett nätverk som erbjuder kamratstöd och möjliggör lotsarnas utveckling. Lotsarna är hjärtligt välkomna med i den den gemensamma FB-gruppen för kontaktpersoner, lägerkårchefer och lotsar. Gruppen fungerar som en plattform för kollegialt stöd och en plattform där det är möjligt att ställa frågor och få svar. 

Lotsarna på Roihu

Lotsarna skall utses med blanketten "anmälning av lägerkår". Alla Roihu-kontaktpersoner för de kårer som bildar lägerkåren kan göra detta! Instruktioner för hur detta går till hittar du här. Personerna som utses till uppdraget måste godkänna uppdraget så här:

-Öppna din egen sida i Kuksa (den där du kan se dina egna kontaktuppgifter)
-klicka på "Evenemang" (dina egna eveneamng, så du ser vilka alla evenemang du är anmäld till/deltagit i)
-scrolla nedåt ända tills sidan tar slut (om du deltagit i många evenemang)
-nästlängst ned på sidan finns rubriken "Egna evenemangshandslag", och där borde du hitta en rad där det står "Roihu - ditt uppdrag - status - och sist på raden kan du klicka på "hyväksy"

I Roihu-post III:an och i sammanfattningen av lägerkårchefernas utbildning under Ledareldarna kan du läsa mer om frågor som uppkommit kring lotsarnas och lägerkårchefernas uppgifter och antal.

Här är två viktiga frågor vi vill lyfta fram: 

1) Varför skall lägerlotsen vara en äldre ledare dvs över 22 år gammal?

Med ålderns rätt har äldre ledare lite mer av den livserfarenhet som behövs i uppdraget. I uppdraget som lots behöver man inte kunna scoutprogrammet utan och innantill utan det viktiga är att kunna handleda ungdomarna så att de använder sin fulla potential och utvecklas under lägret. Det behövs både vuxen auktoritet men också ungdomlig iver. Äldre ledare kan stilla de största känslostormarna och se helheter i saker och ting medan ungdomar oftare fokuserar på enskilda händelser. Rollen som lots och dess särskilda krav finns beskrivet grundligare i Ledarmappen

2) Vi har inte tillräckligt över 22 åriga deltagare i vår kår som kan bli lotsar, vad skall vi göra? 

Roihu ger en ypperlig chans att locka med nya vuxna i verksamheten. Lotsuppdraget är meningsfullt och det erbjuds både utbildning och stöd för att fungera i uppdraget och således passar uppdraget också nya vuxna. Slå era kloka huvuden ihop i lägerkåren och locka med bekanta vuxna från grannkårerna. Ni kan också fråga hjälp av FiSSc kårinstruktörer.

Spejarscoutlotsen

 • jobbar för en bra stämning

 • stöder spejarscouterna i programmet genom diskussion

 • ser till att spejarscouterna är på rätt tid på rätt plats och inspirerar dem att delta i programmet

 • löser konflikter, hanterar eventuella svåra ämnen som kan uppkomma

 • är vid behov en auktoritet

 • är en vuxen ledare, som har tid för den enskilda spejarscouten eller hela spejarscoutpatrullen och deras viktiga ärenden

 

Explorerscoutlotsen

 • ser till att explorerscoutpatrullen fungerar

 • stöder explorerscoutpatrullen i valen kring programmen

 • fördjupar innehållet i aktiviteterna genom diskussioner

 • ser till att explorerscoutprogrammet och det egna uppdraget bildar en enhetlig lägerupplevelse

 • är en positiv vuxen förebild för explorerscouterna

 

Roverscoutlotsen

 • uppfattar roverscouternas lägerupplevelse i sin helhet

 • ser till att roverscouternas lägeruppdrag är en del av roverscoutprogrammet

 • ser till att roverscouterna har möjlighet att delta i program avsett för dem

 • hjälper till med problemlösning, men låter roverscouterna själva fatta beslut

 • är en vuxen förebild